• خدمات مطب


اکو استرس
"

در اکوکاردیوگرام تصویر حرکات قلب، دریچه ها و حفرات قلبی دیده می شود. استرس اکو شامل تزریق وریدی یک دارو بنام دوبوتامین است. در حالیکه پزشک قلب شما را در دستگاهی شبیه صفحه تلویزیون می بیند، این دارو تزریق می شود. دارو باعث تحریک و فعالیت قلب می شود. (مثل زمانیکه شما ورزش می کنید.) این تست عمل قلب و دریچه های قلبی را هنگامی که شما قادر به ورزش بر روی تردمیل یا دوچرخه ثابت نیستید بررسی می کند. اکو اغلب همراه با داپلر و داپلر رنگی انجام می شود تا جریان خون از طریق دیچه های قلبی را هم ارزیابی کند.

"Designed @FaridRezvani & Programmer Mohammad Ahmadi

Copyright ©