• خدمات مطب


اکو قلبی مادرزادی
"

اکوکاردیوگرافی به علم تصویربرداری به وسیله امواج صوتی اطلاق می شود. این در حالی است که هنگامی که صدا به دیوار برخورد می کند و باز می گردد به آن اکو می گویند. پس در واقع اکو به معنای انعکاس صدا و گرافی به معنای تصویر است. بنابراین اکوگرافی یعنی تصویربرداری به کمک امواج صوتی.
اکوکاردیوگرافی یکی از بهترین روش هایی که علم پزشکی در 50 سال اخیر به آن دست یافته است. در ابتدا مادر علم اکوکاردیوگرافی، سونوگرافی بوده است و پس از آن با پیشرفت های چند 10 برابر آن اکوکاردیوگرافی ابداع شد.

"Designed @FaridRezvani & Programmer Mohammad Ahmadi

Copyright ©